Nieuwe ontwikkelaar van het zonnepark
In januari 2020 is het bedrijf Solarfields gestart met de ontwikkeling en in augustus 2020 is dit overgenomen door het bedrijf Trio Investment B.V.
De uitkomsten van de tot dan toe door Solarfields uitgevoerde onderdelen van het participatieproces zullen door Trio Investment worden gebruikt bij de verdere stappen bij het maken van plannen.

Webinar door Solarfields
Door Solarfields is op 15 april j.l.  een Webinar gehouden waarin de eerste schets over het plan is gepresenteerd. Daarnaast zijn tijdens dit Webinar presentaties gehouden door de grondeigenaar, Stichting Duurzaam Heino en de eigenaar van het naastgelegen landgoed de Vlaminckhorst over hun standpunten m.b.t. het plan. Op de Webinar hebben circa 130 huishoudens van Heino ingelogd en de reacties waren in meerderheid positief.

Ontwerpsessies door Solarfields
Door Solarfields zijn eind mei en begin juni twee digitale ontwerpsessies georganiseerd over de landschappelijke inpassing van het zonnepark op basis van de eerste schets. De eerste sessie was met een aantal omwonenden en de tweede met als deelnemers de grondeigenaar, de gemeente, Landschap Overijssel, Stichting Duurzaam Heino en Het Oversticht. De wensen en adviezen die hieruit voortkwamen worden gebruikt bij de verdere invulling van de plannen door Trio Investment BV.

-Advies Het Oversticht
Door Het Oversticht is op 22 juni 2020 een schriftelijk advies uitgebracht aan de gemeente over de eerste schets van het plan met 7,5 ha aan zonnepanelen. Het Oversticht is een onafhankelijk adviesorgaan op het gebied van de leefomgeving (omgevingskwaliteit, erfgoed en verduurzaming. Het advies bevat met name twee hoofdzaken. 
*Een nieuwe ontwikkeling als een zonnepark kan ook kwaliteit toevoegen, zelfs in een waardevol landschap. Ambities voor duurzaamheid, kwaliteit van landschap en leefbaarheid kunnen tezamen een meerwaarde leveren. Verandering is eigen aan landgoederen en landschappen. 
*De huidige schets van de ontwikkeling draagt daaraan niet voldoende bij. Het oppervlak aan zonnepanelen en de landschappelijke inpassing zijn niet goed in balans d.w.z. de landschappelijke inpassing moet aanzienlijk versterkt worden om de gewenste kwaliteitsverbetering te leveren.

Gesprekken met omwonenden
Zowel door Solarfields in de eerste helft van 2020 als recent weer door Trio Investment zijn gesprekken gevoerd met direct omwonenden over de plannen en met name ook over de landschappelijke inpassing.

Ontwerp van een aangepast plan
Door Trio Investment BV is een nieuw plan gemaakt met als input de door de betrokken omwonenden en instanties ingebrachte reacties en adviezen.  Dit nieuwe ontwerp is op 14 januari, vanwege de coronamaatregelen in een digitale informatie-bijeenkomst besproken met de inwoners.

-Plannen opgeschort
lees meer ….