Energietransitie
De gemeente Raalte heeft voor Heino een duidelijke taakstelling in het kader van de energietransitie.
Die taakstelling is niet vrijblijvend. Er moet veel meer duurzame energie opgewekt worden.
Met extra zonnepanelen alleen op daken van woningen en bedrijven komen we er niet.
Met name zonneparken kunnen een belangrijke bijdrage leveren.
En hoe je het ook wendt of keert daarvoor moeten locaties gevonden worden.

Een zonnepark langs de N35
Het bedrijf Solarfields heeft een voorstel ontwikkeld voor een zonnepark langs de N35. De locatie is tussen de rondweg en het Bouwhuisbos en er is veel ruimte gereserveerd voor een goede landschappelijk inpassing.
Stichting Duurzaam Heino is -op verzoek van de gemeente Raalte en de grondeigenaar- vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van de ideeën. In januari is aan Solarfields gevraagd een voorstel te maken en te overleggen met alle betrokkenen en de inwoners van Heino.
Tussen de rondweg en het Bouwhuisbos ligt 12 ha landbouwgrond. Op het zuidelijk deel daarvan wil Solarfields een zonnepark van 7,5 ha aanleggen. In het noordelijk deel, gelegen naast landgoed de Vlaminckhorst, wordt het coulisselandschap hersteld. De historische es blijft dus intact en het Bouwhuisbos zal in oude glorie worden hersteld. De toegankelijkheid wordt verbeterd.

Wat vindt Stichting Duurzaam Heino?
Wij vinden het voorstel dat er nu ligt aantrekkelijk en gunstig voor Heino. Het biedt de inwoners de mogelijkheid om te participeren en voorziet in een soort dorpsfonds voor maatschappelijke initiatieven.
Natuurlijk, elke locatie kent nadelen, maar naar onze mening is dit een goed plan op een zeer geschikte plek.
– direct gelegen langs de N35, geen hinder voor het verkeer,
– door goede landschappelijke inpassing ontstaat geen hinder voor omwonenden of recreanten,
– doet geen afbreuk aan de Vlaminckhorst. Het ligt op voldoende afstand en er wordt bij de landschappelijke inpassing nadrukkelijk rekening mee gehouden.
– het gaat om akkerland en weiland zonder natuurwaarde, waar de afgelopen jaren mais, aardappels en lelies geteeld werden.
Tot slot: Stichting Duurzaam Heino participeert niet zelf in het zonnepark en heeft er ook anderszins geen financieel belang bij.

Meer informatie leest u hier en op de website van Solarfields.
Hier kunt u zich ook aanmelden voor het webinar over de plannen (woensdagavond 15 april om 19.30 uur).