Het jaarverslag is opgebouwd rond de thema’s waar de Stichting zich mee bezig houdt.

  1. Afval en Hergebruik

-Repaircafé
Het Repaircafé vervult sinds 2014 een belangrijke rol in Heino. Het aantal bezoekers neemt ieder jaar toe.
Vooral technische apparaten zijn vaak met eenvoudige middelen weer aan de praat te krijgen. Een groep vrijwilligers van Stichting Duurzaam Heino staat elke laatste zaterdagochtend van de maand in het Dorpshuus paraat voor het uitvoeren van kleine reparaties tegen een vrijwillige financiële bijdrage. Vanwege de coronamaatregelen is er momenteel geen Repaircafé maar zodra het weer kan zal dit op onze website en vanuit het Dorpshuus weer bekend gemaakt worden.

-Hergebruikwijzer
Onder het motto ‘Afval bestaat niet meer’ hebben Stichting Duurzaam Heino en de Heinose Winkeliersvereniging in 2019 een hergebruikwijzer uitgebracht. Deze is huis-aan-huis verspreid in Heino, Lierderholthuis en Laag-Zuthem.
Vaak is het prettiger (en milieuvriendelijker!) om oude spullen dicht bij huis kwijt te kunnen. Daarom is in de hergebruikwijzer (te downloaden vanaf de website van SDH) een overzicht gegeven van de inlevermogelijkheden in Heino. In 2021 zal weer een actuele versie van de hergebruikwijzer worden verspreid.

2. Energie

De komende tijd besteden we veel aandacht aan de energietransitie voor Heino. Om de gemeentelijke doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030 te halen, is circa 12 ha zonnepanelen op de daken en ook 19 ha aan zonnepark nodig. Indien verder niet gekozen wordt voor twee grote windmolens en twee bio-centrales dan is circa 55 ha aan zonnepark nodig. Met dit thema is SDH op een aantal fronten actief:

-Zonnepark Telgenbos
Er is door projectontwikkelaar Trio Investment BV een plan in ontwikkeling voor de aanleg van een zonnepark op het zuidelijke deel van de agrarische grond tussen de rondweg N35 en het Bouwhuisbos.
Voorop gesteld, iedere locatie heeft voor- en nadelen. In die afweging staat Stichting Duurzaam Heino op zich positief tegen over dit plan. Niet alleen omdat het een nuttige bijdrage levert aan de maatschappelijke doelstelling voor de Energie-transitie, maar ook omdat het bij een goede landschappelijke inpassing een kwaliteitsimpuls kan geven aan het hele gebied, inclusief het naastgelegen Bouwhuisbos.
Onze rol is vooral er aan bij te dragen dat de inwoners van Heino op een goede manier kunnen gaan participeren in (de ontwikkeling van ) het park. De gemeentelijke “Richtlijnen voor zonneparken in het buitengebied” zijn daarbij voor ons het uitgangspunt.
Inmiddels is vanwege de plannen met de N35 door de gemeente aangegeven om het initiatief van het zonnepark nu niet verder door te willen zetten totdat duidelijkheid is over de concrete uitwerking van de N35.
Als gevolg hiervan heeft Trio Investment dit project voor onbepaalde tijd opgeschort.

-Werkgroepen E-transitie
Als uitkomst van een informatiebijeenkomst over de E-transitie, afgelopen jaar georganiseerd door Stichting Duurzaam Heino en de gemeente, zijn op initiatief van SDH twee werkgroepen in Heino van start gegaan die mee gaan helpen om de doelstelling te realiseren:  “Zon op dak” en “Kleine windmolens”.
*Kleine windmolens.
De werkgroep “Kleine windmolens” (hoogte tot circa 30 meter) onderzoekt de praktische mogelijkheden voor toepassing hiervan in Heino en omgeving.
*Zon op dak
De werkgroep “Zon op dak” richt zich op het stimuleren van zonnepanelen op daken van woningen, winkelpanden en bedrijfspanden in en om Heino. Vertegenwoordigers uit verschillende invalshoeken zoals de ondernemersvereniging (Heino Aktief) en de Heinose Winkeliersvereniging maken deel uit van deze werkgroep.
De bedoeling is dat in 2021 concrete activiteiten worden aangepakt enerzijds  gericht op de doelgroep woonhuizen en anderzijds op bedrijven in Heino.

3. Biodiversiteit en voedsel

-Bloemenranden
In samenwerking tussen Salland Bloeit en SDH zijn dit afgelopen voorjaar op een aantal locaties in de omgeving van Heino bloemstroken ingezaaid met meerjarige inheemse mengsels. Doel daarvan is het bevorderen van het insectenleven.
Bij de waterspeelplaats in de watergang de Vloedgraven (achter boerderij Aver Heino) is samen met ‘Waterschap Drents Overijsselse Delta” ook een stuk ingezaaid. Samen met een aantal omwonenden gaat WDOD onderzoeken of er de komende jaren ook daadwerkelijk meer insecten aanwezig zijn.

-Watertappunt
Op het Marktplein staat een watertappunt waar iedereen gratis zijn/haar waterflesje kan vullen met kraanwater van Drinkwaterbedrijf Vitens. Dat is pure winst: minder plastic afval, minder vervuiling (productie en transport) en het kost u niets. Stichting Duurzaam Heino heeft dit watertappunt in 2016 gerealiseerd, samen met de gemeente Raalte en Vitens.

-Dorpsboomgaard
In 2020 beleefde de boomgaard haar vijfde groeiseizoen.
De snoei van de jonge bomen was tot nu toe gericht op het ontwikkelen van de juiste vorm, met als logisch gevolg een geringe opbrengst aan fruit. Dat gaat vanaf nu langzaam veranderen. In 2021 hoopt de SDH-werkgroep die het onderhoud doet letterlijk en figuurlijk de vruchten te kunnen plukken van haar werk.
In dit corona-jaar was alles anders dan anders. Zo moesten we de maandelijkse onderhoudswerkzaamheden anders organiseren dan we gewend waren. Positief was dat -door corona- veel mensen behoefte hadden aan een wandelingetje en zo de Dorpsboomgaard ontdekten. Ook de picknicktafel was bijzonder geliefd.
Hier leest u meer over de Dorpsboomgaard.

-Schooltuin De Gouden Emmer
Op de biologische boerderij van Overesch heeft de basisschool De Gouden Emmer een eigen stukje tuin. Vanaf maart komen de leerlingen van groep 6 met hun leerkrachten elke maandag naar hun  tuin om daarop te werken. Op deze manier leren de leerlingen o.a. waar hun eten vandaan komt.
Zo krijgen de leerlingen les over de veiligheid van landbouwmachines en kweken ze zelf diverse groenten. Rond half mei als de eerste groenten te oogsten zijn, maakt kok Paul Herbrink een broodje gezond. Deze activiteit is destijds gestart vanuit SDH en wordt door ons ook financieel ondersteund.
Kijk voor meer info op overesch.nl/boerderijschool/

4. Mobiliteit

– Electrische auto
Stichting Duurzaam Heino wil een bijdrage leveren aan de omslag naar elektrisch rijden.
Autobedrijf Neppelenbroek en Stichting Duurzaam Heino hebben daartoe de handen ineen geslagen. Inwoners van Heino kunnen tegen aantrekkelijke voorwaarden een elektrische Nissan Leaf huren.
Ook hier zijn de gevolgen van corona ingrijpend. We zijn met z’n allen in 2020 veel minder mobiel geweest met als gevolg dat overal de verhuur van auto’s in een diep dal zat. Ook de verhuur van de Nissan Leaf bleef achter bij de verwachtingen. Gelukkig wordt de auto volop ingezet als leenauto bij onderhoud. Inmiddels hebben op die manier heel wat mensen kunnen kennis maken met elektrisch rijden.

5. Overige activiteiten

-Nieuwbouw Molenweg
De gemeente heeft het voornemen om een nieuwe woonwijk met circa 100 woningen te ontwikkelen aan de Molenweg in Heino. Aan het ontwikkelproces van de gemeente neemt Stichting Duurzaam Heino actief deel op het gebied van de duurzaamheidsaspecten. Aandachtspunten voor ons zijn, behalve al wettelijk geregelde aspecten in bijv. de bouwregelgeving op het gebied van energiebesparing, met name extra zaken waar de gemeente vanuit haar eigen beleid invulling aan zou kunnen (laten) geven zoals:
-Klimaatadaptief inrichten van de wijk: voldoende groen en water, balans tussen groen, water en verharding/stenen;
-Energievoorziening : rekening houden met ontwikkelingen op het gebied van waterstof als alternatief voor het aardgas en toepassing van smartgrids voor de elektra-voorziening;
-Circulair bouwen: toepassen herbruikbare materialen bij de inrichting van de wijk en het bouwen.
Inmiddels is er een stedenbouwkundigplan dat uitgewerkt wordt tot een bestemmingsplan. Daarin en bij de kaveluitgifte kunnen duurzaamheidsaspecten verder concreet een plaats krijgen.

-Evenementenbeleid gemeente Raalte
De gemeente is bezig om nieuw evenementenbeleid op te stellen, waarbij ook aandacht besteed zal worden aan het thema duurzaamheid. Een prima initiatief waarover Stichting Duurzaam Heino  meedenkt en inbreng levert. In de eerste inspraakronden afgelopen najaar, was brede consensus over het nadrukkelijk aandacht gaan schenken aan dit onderwerp.
In een eerste kader voor het evenementenbeleid zijn door de gemeente al goede punten over duurzaamheid  opgenomen. Stichting Duurzaam Heino heeft geadviseerd om voor het onderwerp duurzaamheid een duidelijke ambitie en (zo toetsbaar mogelijke) doelstellingen op te nemen. Dat is immers ook de basis en het vertrekpunt voor de uitvoering. Daarbij is het dan van wel belang dat de gemeente hierbij (ook inhoudelijk) gaat faciliteren (met best practises, handreikingen etc.)

-Soepcafé Heino
Door Stichting Duurzaam Heino is een financiële bijdrage verleend aan het Soepcafé dat maandelijks wordt georganiseerd in Het Dorpshuus van Heino. Het doel van het Soepcafé is enerzijds het sociale aspect om samen te eten, nieuwe mensen te ontmoeten en anderzijds uit oogpunt van duurzaamheid om voedselverspilling tegen te gaan. De ingrediënten voor de maaltijd (gesponsord door Heinose bedrijven), zitten tegen de datum aan maar zijn nog wel goed en zouden anders weggegooid worden. Sponsoren zijn de biologische boerderij-winkels Kleinlangevelsloo en Overesch, de Boni, Albert Heijn van de Worp, Bakkerij van der Most, Kari’s Crackers en de bloemen voor de tafels van Bloemenhuis Wispels. Het Soepcafé kan dit allemaal realiseren dankzij een groep van ongeveer 30 enthousiaste vrijwilligers. De financiële bijdrage van SDH was bedoeld voor de  noodzakelijke aanschaf van hygiëne-materialen, zoals schorten, voor deze vrijwilligers.

6. Financieel jaarverslag