Er is een plan in ontwikkeling voor de aanleg van een zonnepark op een deel van de agrarische grond tussen de rondweg N 35 en het Bouwhuisbos. Zowel het totale stuk agrarische grond, circa 12,5 ha, als het daarnaast gelegen landgoed Vlaminckhorstweg (met daarin het Bouwhuisbos) ter grootte van circa 10,5 ha , is in eigendom van de fam. Oortwijn.

Het oppervlak aan zonnepanelen (in de laatste schets circa 6.2 ha) is voorgesteld op het meest zuidelijke deel van de agrarische grond, waarop de laatste jaren voornamelijk mais, aardappels en lelies zijn geteeld. Het zonnepark wordt ingebed in een ruime landschappelijke inpassing (zoals een nieuwe beek, boomsingels met wandelpaden. In het noordelijk deel van de agrarische grond, geheel gelegen naast landgoed de Vlaminckhorst, wordt het coulisselandschap hersteld, waarbij de hoge historische es intact blijft. Ook wordt op basis van een landgoedbeheerplan, opgesteld door Landschap Overijssel, het historische Bouwhuisbos in oude glorie hersteld.

Standpunt Stichting Duurzaam Heino
Stichting Duurzaam Heino is voorstander van een zonnepark op deze locatie om een aantal redenen:
-Het brede maatschappelijke belang om te kunnen gaan voldoen aan de gemeentelijke doelstellingen voor de Energie-transitie voor de kern Heino (zie ook de Infographic bij het thema Energie op deze website). Het zonnepark kan een belangrijke bijdrage leveren aan het daartoe benodigde oppervlakte aan zonnepanelen op het veld.
-De locatie langs de rondweg is geschikt omdat er, zeker in vergelijking met veel andere locaties, een zeer gering aantal direct omwonenden zijn met zicht op de locatie.
-Het park is gezien de ligging landschappelijk op een goede manier in te passen en voor de omwonenden aan het zicht te onttrekken.
-De landschappelijke inpassing kan met het Bouwhuisbos geïntegreerd worden. Daarbij kan  tevens de toegankelijkheid en recreatieve gebruiksmogelijkheid voor dit hele gebied  verbeterd worden. Bijv. door de aanleg van nieuwe wandelpaden ook als alternatief voor de nu afgesloten Plaisierlaan, waardoor er weer een ruime en goed toegankelijke noord-zuid verbinding ontstaat voor wandelaars, fietsers en rolstoelgebruikers..
-Een nieuwe ontwikkeling als een zonnepark kan bij een goede landschappelijk inpassing  een kwaliteitsimpuls geven voor dit hele gebied.

Rol Stichting Duurzaam Heino
Op advies van de gemeente hebben de grondeigenaar en de projectontwikkelaar de Stichting Duurzaam Heino betrokken bij deze plannen. De gemeente staat op zich positief tegenover een zonnepark op deze locatie en heeft ook initieel bijgedragen aan het idee daarvoor. Maar uiteraard heeft de gemeenteraad daarover in de formele procedure het laatste woord.

Stichting Duurzaam Heino heeft en neemt zelf geen financieel belang in het park. Onze rol is vooral er aan bij te dragen dat de inwoners van Heino op een goede manier kunnen gaan participeren in (de ontwikkeling van ) het park. De gemeentelijke “Richtlijnen voor zonneparken in het buitengebied” zijn daarbij voor ons het uitgangspunt. Bij die participatie spelen de volgende zaken een belangrijke rol:
-Hoe kan het zonnepark goed ingepast worden in de omgeving en ook een kwaliteitsverbetering voor het hele gebied gerealiseerd worden
-Hoe kunnen de inwoners van Heino financieel mee doen en meeprofiteren van het zonnepark, bijv. door direct mede-eigenaarschap (zoals een coöperatie). Of door financiële deelneming zoals aandelen of obligaties uitgegeven via de ontwikkelaar.
-Hoe kan het zonnepark lokale maatschappelijke meerwaarde geven, bijvoorbeeld :
*Een lokaal fonds met een substantieel budget dat ten goede komt aan ons dorp en waarmee groene- en duurzaamheidsprojecten ondersteund kunnen worden.
*Landschapsverbetering en behoud zoals in dit geval in combinatie met en ten behoeve van de kwaliteitsverbetering en toegankelijkheid van het Bouwhuisbos. Op basis van het landgoedbeheerplan, is dit de bedoeling van de landeigenaar.
*Vanuit het zonnepark wordt een bijdrage geleverd aan andere duurzaamheidsmaatregelen, zoals zonnepanelen op daken in Heino bijv. door gezamenlijke kostenbesparende inkoop/aanleg.
*Bijdragen aan economische en sociale doelstellingen bijv. door het inschakelen van lokale bedrijven en/of werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt, bij de aanleg en onderhoud van het park.

Stichting Duurzaam Heino ondersteund en bewaakt vooral de belangen van de energietransitie en van de burgers in Heino.  Maak daarom vooral gebruik van de mogelijkheden die geboden worden om informatie te krijgen over de plannen en daarop invloed  uit te oefenen. Wij zien mooie kansen om als dorp en als inwoners voordelen te hebben uit dit initiatief voor duurzame energie. De afspraken die voortkomen uit dit project worden voor de duur van het zonnepark contractueel  vastgelegd zodat alle belangen goed tot hun recht komen en geborgd zijn.

Actuele stand van zaken ontwikkeling zonnepark
Voor de meest actuele stand van zaken wordt verwezen naar de website van Trio Investment BV.
Onder Actueel/Zonnepark Telgenbos op onze website vindt u ook actuele informatie over de voortgang.